Ogłoszenia

LISTA WAŻNYCH MIEJSC – TU MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCNYCH RODZICOM

W ROZWIAZYWANIUPROBLEMÓW RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

L.P INSTYTUCJA POMOCOWA/OSOBA KONTAKT/TELEFON RODZAJ UDZIELANEJ POMOCY
1. „Pomarańczowa linia” 801-140—68800-66-11-66 ( Śląsk i Małopolska) Pomoc rodzicom, których dzieci piją (połączenie bezpłatne)
2. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy-w Rodzinie -„Niebieska linia” 800-120-002 Pomoc ofiarom przemocy (połączenie bezpłatne)
3. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.
4. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 –– www.116111.pl

 

Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
5. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 100www.800100100.pl To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
6. Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. 800 060 800 – Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
7. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w ŻywcuUl. Grunwaldzka 10 33 8613309  
8. Zespół Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Sienkiewicza19 33 8 61-35 05  
9 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żywcu SANEPID w Żywcu 33 861 21 37  
10 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żywcuul. Garbarską 3. Rejestracja:33 432 28 46

 

 
11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu – PCPRul. Ks. Pr. St. Słonki 24 tel. 33 861 93 36,

33 861 94 19

pcpr_zywiec@op.pl

doradztwo specjalistyczne: praca socjalna, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa
12. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnychSąd Rejonowy w Żywcu
34-300 ul. Kościuszki 39
pok. 75 tel/fax 33 475 12 74

tel. 33 475 12 75 –

Pn-Pt. godz. 08:00-15:00
13. Poradnia Leczenia Uzależnień w ŻywcuAleja Wolności 2 , 33 861 00 83
14. Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy przy UGw Lipowej

Ul. Wiejska 44

33 860 15 51 t.Handzlik@lipowa.pl przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, uzależnienia 6 x w miesiącu dyżur terapeutów
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej ,ul. Wiejska 40, tel. 33-867-13-29
fax: 33-867-19-19www.gopslipowa.naszops.pl

 

 
16. Dyrektor ZSP w Słotwinie 33 8671325  
17. Pedagog ZSP w Słotwinie 33 8671325  
18. Wychowawcy klas w ZSP w Słotwinie 33 8671325  

 

Przydatne linki:

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/gdzie-szukac-pomocy


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

30.04.2019,  02.05.2019 – święta majowe

15.04.2019, 16.04.2019, 17.04.2019 – egzamin ósmoklasisty

05.06.2019, 06.06.2019, 07.06.2019 – rekolekcje przed misjami

Do odpracowania:

2 listopada 2018 – 11 listopada 2019 /niedziela/

29 kwietnia 2019 – 1 czerwca 2019 /sobota/ 

 

OGŁOSZENIE PEDAGOGA I SU

 

Uwaga Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Przystępujemy do realizacji kolejnej edycji programu „ Agresji  NIE!”. Zadania programu korespondują z apelem Pana Marka Michalaka, skierowanym do szkół, o czynne włączenie się w społeczną kampanię Rzecznika Praw Dziecka „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”.  Nasze działania zakończone zostaną Happeningiem: „ Gminny Dzień Życzliwości” oraz V Quizem o Tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier”.

Zadania do realizacji w ramach tegorocznych działań:

  1. Przeprowadzenie w klasach I – VII zajęć na temat zainicjowany przez Rzecznika, ze zwróceniem uwagi na problemy w poszczególnych klasach oraz kulturę słowa( PEDAGOG )
  2. Przeprowadzenia na godzinie wychowawczej oraz świetlicy zajęć na temat savoir vivre’u. ( 14.05.-18.05- WYCHOWAWCY oraz ŚWIETLICA SZKOLNA)

3.Indywidualna praca plastyczna  uczniów kl. I- III na temat  „Nasza szkoła przyjazna i wesoła”              (ciekawa technika,  format A 3)( PLASTYK)

  1. Indywidualna praca plastyczna uczniów kl. IV VII na temat  „Powiedzmy stop szkolnej  agresji”       ( ciekawa technika , format A 3)(PLASTYK)

Prace plastyczne  należy oddać nauczycielowi plastyki do 30 maja.

  1. Wypracowanie – przemyślenia uczniów kl. IV- VII i chętnych z kl. III w dowolnej formie ( wiersz, opowiadanie, rozprawka, list, ….)na temat do wyboru:

„ Nie czyń złego mi kolego!”

„ Dobre relacje między nami  kolegami”

„Mówię STOP szkolnej agresji”

Prace literackie w rękopisie uczniowie przekazują polonistom, zaś na nośniku  ew. pocztą e -mail (dokument  Word )– pedagogowi  do 28. 05.

  1. SU wytypuje trzyosobową reprezentację do Quizu o tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier 2018.

ZADANIE DLA STARSZAKÓW

PRZYGOTOWANIE  ZBIOROWEGO  PLAKATU  PROMUJĄCEGO  ŻYCZLIWOŚĆ

ZADANIE DLA BIBLIOTEKI –

Udostępnienie literatury związanej z tematyką Dnia

SU i pedagog szkolny

 


„W związku z powołaniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji, jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719) został przygotowany i jest dostępny w wersji papierowej na terenie naszej jednostki. Wszelkie osoby zainteresowane zapraszamy do naszej siedziby”

 

____________________________________________________________________________

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w roznoszenie noworocznych kalendarzy szkolnych oraz sponsorom, dzięki którym udało się wydanie tegorocznego kalendarza.

Szczególne podziękowania kierujemy dla firm:

 

„SEMBUD”

Adam Semik

Ks. J. Popiełuszki 164


Bez tytułu


Radca prawny

mgr Mariusz Grzegorz Cichoń


Beata Katarzyna Przybyłko

Lipowa 911


Bez tytułu


Bez tytułu


Uprzejmie przypominamy, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej nadal wpływają zwroty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego do klas od I do III szkoły podstawowej. Dokonane wpłaty będą sukcesywnie zwracane osobom, które dokonały wpłat. W przypadku ww. wpłat dokonanych za pośrednictwem urzędów pocztowych zwrot  nienależnie wpłaconych środków nastąpi po ustaleniu danych osoby wpłacającej.

 

Maria Wołk
Dyrektor Departamentu Ekonomicznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej