OGŁOSZENIE PEDAGOGA IV GMINNY DZIEŃ ŻYCZLIWOSCI

Drodzy Uczniowie i Rodzice. Pragnę zaprosić całą społeczność szkolną  i Przedszkolaki do czynnego włączenia się  w realizację 15 edycji projektu „Agresji NIE”, którego podsumowaniem będzie IV Gminny Dzień Życzliwości oraz Międzyszkolny Quiz o tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier. Zaplanowanymi działaniami realizować będziemy zadania Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki wynikające z priorytetów MEN na bieżący rok szkolny: „Wychowanie do wartości”.

Kształtowanie pożądanych postaw społecznych jest niezwykle ważne we współczesnym świecie, a życzliwość i kultura życia na co dzień jest niezbędna   w utrzymywaniu poprawnych relacjach międzyludzkich/ koleżeńskich.  Nasz  happening daje okazję do refleksji nad naszym zachowaniem względem siebie    i innych oraz przypomnienia i utrwalenia zasad savoir vivre ‘u

Gminny Dzień Życzliwości będzie okazją do podsumowania klasowego etapu plebiscytu na najżyczliwszego ucznia i uczennicę.

Honorowy tytuł „Najżyczliwszego Ucznia/ Uczennicy –Orła Szkoły” zostanie przyznany w czerwcu.

Proszę o poważne zastanowienie się i życzę dokonania trafnego wyboru. Ponadto zapraszam do wzięcia udziału w zaplanowanych obowiązkowych zadaniach indywidualnych, które, by docenić Wasze refleksje nad problemem przybiorą formę konkursu.

Wasz pedagog

 

Regulamin konkursu na plakat pod hasłem „Życzliwość i uśmiech idą w parze … do radości i bezpieczeństwa”

 1. W konkursie biorą udział uczniowie kl. I – VI.
 2. Indywidualnie obmyślają, a następnie wykonują pracę konkursową -plakat (format A3 i większy), wykonany dowolną ( ciekawą) techniką, wyrażający protest uczniów przeciwko różnym formom agresji i propagujący kulturalny styl bycia
 3. Gotową pracę należy złożyć u wychowawców w terminie do 21 kwietnia.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.04. 2017r. podczas Gminnego Dnia Życzliwości
 5. Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone.
 6. Pedagog i SU proszą o wywiązanie się z zadania w terminie.Regulamin konkursu literackiegoChętnych uczniów klas młodszych zapraszamy do próbek poetyckich/ pisarskich w temacie: ŻYCZLIWOŚĆ
 7. ZADANIE KONKURSOWE DLA KLAS IV – VI
 8. ZADANIE KONKURSOWE DLA KLAS I – III

Zadaniem indywidualnym dla uczniów klas IV – VI jest praca literacka w dowolnej formie ( wiersz, list, opowiadanie, charakterystyka, opis, rozprawka ) rozwijająca myśl Tolmanna Pescha „Małe radości i drobne gesty życzliwości, są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności…”

 

Klasy I – III oddadzą swe prace, w wersji papierowej, wychowawcom, klasy IV – VI -poloniście w nieprzekraczalnym terminie do 12. 06. 2015r.  Ponadto prosi się o przepisanie swojej pracy na komputerze, zapisanie jej na nośniku pamięci  i dostarczenie pedagogowi lub przesłanie e- mailem na adres:  maria_wandzel@ interia.pl     także do 12. O6., po to, by można je było zebrać w tradycyjny zbiorek literacki i edytować.

 

ZADANIA DLA WYCHOWAWCÓW

 1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej poświęconej tematowi
 2. Czuwanie nad realizacją zadań indywidualnych, dopilnowanie terminów, 3. Zebranie prac od uczniów
 3. Przeprowadzenie klasowego etapu plebiscytu na najżyczliwszego ucznia  i uczennicę.

ZADANIE DLA STARSZAKÓW

Plakat grupowy na temat życzliwości

Starszaki zaprezentują swój plakat na Gminnym Dniu Życzliwości 28.04. 2017r.

ZADANIA DLA SU

 1. Czuwanie nad plebiscytem na najżyczliwszego ucznia i uczennicę.
 2. Pomoc przy organizacji Dnia Życzliwości
 3. Wytypowanie i przygotowanie drużyny szkoły do Międzyszkolnego

Quizu o tytuł Gminnego mistrza Dobrych Manier i

ZADANIA DLA POLONISTY I PLASTYKA

 1. Wsparcie merytoryczne dla uczestników projektu
 2. czuwanie nad wywiązaniem się z zadania
 3. Pomoc w pracach jury przy wyborze najlepszych realizacji plastycznych i literackich
 4. ZADANIA DLA RODZICÓW
 1. Wsparcie dzieci i czuwanie nad sumienną realizacją zadań wynikających    z projektu
 2. Współuczestnictwo w happeningu