SZKOŁA KOMPETENCJI

CO RODZIC O KOMPETENCJACH WIEDZIEĆ POWINIEN  pdf.

 

kompetencje

d2            d1

We wrześniu 2018r nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Kompetencji”, który ma na celu  rozwój szkoły i kompetencji kluczowych u uczniów.

Kompetencje są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji
i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W ramach odniesienia ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie się w językach obcych;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

6) kompetencje społeczne i obywatelskie;

7) inicjatywność i przedsiębiorczość;

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy w szkole wśród uczniów, nauczycieli i rodziców wybrano  „umiejętność uczenia się” jako kompetencję kluczową do rozwijania w czasie rocznego wspomagania.

Umiejętność uczenia się to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem
i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie
i korzystanie ze wskazówek. Umiejętność uczenia się pozwala osobom nabyć umiejętność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w uczeniu się i ogólnych doświadczeń życiowych,

w celu wykorzystywania i stosowania wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach –
w domu, w pracy, a także w edukacji i szkoleniu. Kluczowymi czynnikami w rozwinięciu tej kompetencji u danej osoby są motywacja i wiara we własne możliwości.

 

Wyłoniono cele szczegółowe do których zaliczono:

  • wprowadzenie przez nauczycieli do procesu lekcyjnego metody eksperymentu,
  • wzbudzanie u uczniów/ dzieci motywacji i wiary we własne możliwości, rozbudzanie zainteresowania nauką,
  • ukazywanie uczniom/dzieciom związku między uczeniem się przez doświadczanie i zdobywaną przez nich nową wiedzą,
  • poznanie przez uczniów/dzieci swoich silnych i słabych stron,
  • stosowanie przez uczniów/dzieci wiedzy i umiejętności w różnorodnych kontekstach,
  • rozwijanie u uczniów/dzieci umiejętności organizowania własnego procesu uczenia się.

 

222