ERASMUS +


Job shadowing

W drugiej połowie maja 2019 dwie nauczycielki z naszej szkoły (pani dyrektor Danuta Knapek oraz pani Joanna Janik – nauczycielka języka angielskiego)  wzięły udział w pierwszej mobilności projektu  Erasmus + KA 1 „Rozwój kadry Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słotwinie na miarę współczesnej Europy”. Mobilność job shadowing miała miejsce w Granadzie w szkole publicznej  Patrimonio Gomez Moreno Albayzin, która rozwija integrację w społeczności. Wyjazd miał na celu obserwację pracy nauczycieli i kadry zarządzającej.

Hiszpańska podstawówka pomimo swoich stu lat, jest  placówką nowoczesną, świetnie wyposażoną i bardzo dobrze zarządzaną.  Do szkoły uczęszczają uczniowie różnych narodowości. Pomimo wielości kultur i języków dzieci współpracują ze sobą, odnoszą się do siebie z szacunkiem i są tolerancyjne. Lekcje odbywają się codziennie od 9 do 14. Nie ma przerw międzylekcyjnych, poza jedną półgodzinną o godz. 12.00. Dzieci są przyprowadzane do szkoły i odbierane przez rodziców. Uczniowie gromadzą się na boisku szkolnym, gdzie czekają na nauczyciela, który zabiera dzieci do klasy. Uczniowie uczą się w jednej klasie, gdzie mają swoje miejsce na przybory i książki. Nie mają zadań domowych, w czasie zajęć realizują mnóstwo projektów, w realizację których włączeni są rodzice. Czwartek jest dniem, w którym zajęcia prowadzą właśnie oni. Oprócz tradycyjnych przedmiotów do dyspozycji uczniów są zajęcia pozalekcyjne, dodatkowo płatne, prowadzone przez firmy zewnętrzne. Uczniowie uczą się flamenco, języka angielskiego, informatyki czy sztuki kulinarnej.

Nauczyciele pracują tygodniowo 30 godzin, w tym 25 wraz z uczniami, pozostałe 5 godzin są przeznaczone na przygotowanie materiałów do lekcji oraz na kontakt z rodzicami.

Szkoła pracuje wyłącznie na metodzie projektowej. Dzieci pracują w grupach, każdy ma przydzielone konkretne zadanie. Każdy temat zakończony jest prezentacją projektu i samooceną uczniów. Nauczyciele również dokonują oceny opisowej pracy. Dzieci uczą się współodpowiedzialności, kooperacji i tolerancji. To na co zwróciłyśmy szczególną uwagę, to brak hałasu na korytarzu szkolnym. W szkole obowiązuje także całkowity zakaz telefonów komórkowych.

Wiele można jeszcze dodać, ale doświadczenie przez nas zdobyte jest bezcenne. Wracamy do Polski z nowymi siłami i pomysłami na zmiany.

Koordynator projektu: Joanna Janik

Koordynator projektu: Danuta Knapek


Grupa nauczycieli z naszej szkoły od kilkunastu tygodni bierze udział w kursie językowo-kulturowym w ramach projektu: Rozwój Kadry Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie na miarę współczesnej Europy – szkolenie językowe z języka angielskiego. Szkolenie przybliża nas do celu, jakim jest wyjazd na szkolenie metodyczne „Dynamiczne nauczanie” do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+.

Ponadto wzięliśmy udział w szkoleniu odnośnie kultury, zwyczajów oraz tradycji hiszpańskiego regionu Andaluzji i kierując się powiedzeniem „Kto nie widział Granady, w ogóle nic nie widział” (Quien no ha visto Granada, no ha visto nada) z niecierpliwością odliczamy tygodnie do wyjazdu.

 

——————————————————————————————————————————————————————

Z dniem 1 września 2018 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu programu Erasmus+ w ramach akcji Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolnaNasz projekt „Rozwój Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na miarę współczesnej Europy”  pozytywnie przeszedł bardzo rygorystyczną ocenę ekspertów i został zatwierdzony do realizacji w przeciągu najbliższych 24 miesięcy. W ramach projektu ośmiu nauczycieli naszej szkoły uda się na pięciodniowe metodyczne szkolenie 

pt.  „Dynamiczne nauczanie” do Hiszpanii. Ponadto, w ramach tej mobilności dwóch nauczycieli będzie miało możliwość obserwacji pracy w szkole  za granicą w ramach tzw. „job shadowing” , również
w Hiszpanii.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości pracy naszej szkoły. Chcemy, aby nauczanie stało się bardziej dynamiczne, aktywne i twórcze. Chcemy przygotować świadomego, otwartego na zmiany, kreatywnego, dobrze wykształconego człowieka, który potrafi zrealizować się we współczesnym świecie. Zatem priorytetem staje się podniesienie na miarę XXI w. kompetencji nauczycieli.

Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesie dydaktycznym, oraz zapoznanie się z modelami zarządzania placówkami oświatowymi, jak również doświadczenie, wiedza i nowe, innowacyjne metody pracy z uczniami z całą pewnością przyniosą wymierne korzyści zarówno dla szkoły, nauczycieli jak i samych uczniów. Przyczynią się też
do podniesienia europejskiego wymiaru naszej szkoły.

Udział w projekcie jest  to doskonały dowód na to, że nasi nauczyciele nie boją się wyzwań, zdają sobie sprawę, że warunkiem skutecznej pracy w szkole jest ustawiczne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych.