PROJEKT „W TAJEMNICZYM LESIE”

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INNOWACJI „ W TAJEMNICZYM LESIE – II PÓŁROCZE 2020r. –  koordynator Maria Wandzel

SPRAWOZDANIE INNOWACJA W TAJEMNICZYM LESIE

Od września 2019 r. ZSP w Słotwinie realizowany był  całoroczny między przedmiotowy  projekt edukacyjny pod nazwą „ W tajemniczym lesie – nauczanie przez działanie ”.

Projekt miał na celu rozwijanie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania   i argumentowania, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, motywacji do nauki, zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy. Priorytetowe w projekcie było rozwijanie przez uczniów kompetencji kluczowych i nabycie umiejętności wynikających  z podstawy programowej. W realizacji zadania z zaangażowaniem wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły oraz obie grupy przedszkolne.

Realizacja projektu odbywała się poprzez dobór nowatorskich rozłożonych      w czasie rozwiązań dydaktycznych i odpowiednich metod pracy – m.in. działalności praktycznej i TIK. Był ściśle skorelowany z kontynuowanym projektem „Szkoła kompetencji” oraz Erasmusem+. Zrealizowany został jako innowacja pedagogiczna     z wykorzystaniem metod aktywizujących, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentu.

Treści zawarte w niniejszym projekcie w większości zostały zrealizowane do lutego 2020 r., co zostało przedstawione w sprawozdaniu za pierwsze półrocze.

Projekt był w trakcie realizacji w momencie zawieszenia zajęć w szkole i przedszkolu z powodu koronawirusa. Zaistniała zatem konieczność skierowania monitoringu na zbadanie stopnia realizacji oraz czy niedokończone zadania projektu są możliwe do dokończenia z wykorzystaniem zdalnego nauczania.

Wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli wykazały, że na moment zawieszenia zajęć w szkole 66,7% zadań zostało zakończone, 13, 3% zrealizowano częściowo. Nie zostało zrealizowane 20% zadań przewidzianych do realizacji od marca do czerwca, przy czym nauczyciele potwierdzili możliwość ich realizacji         zdalnie. Docelowo nie udało się zrealizować jedynie wiosennej sesji obserwacji lasu     i podsumowania projektu w postaci wyprawy do Zimnika połączonej z konkursami      i spotkaniem z leśnikami. Pozostałe zadania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane i udokumentowane w postaci zdjęć, relacji na Facebooku szkoły, kart obserwacji, wytworów poszczególnych wykonawców, nagrodzonych  w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach” makiet. Efekty prac wykonywanych przez uczniów zdalnie udokumentowane zostały na Platformie Classroom – słowniki tematyczne j. angielskim i niemieckim, albumy w j. niemieckim, prezentacje multimedialne, makiety lasu wykonane dodatkowo przez kl. III (zadaniem planowym był zielnik).

Ocenie poddana została celowość i przydatność zrealizowanego projektu. Zrealizowany projekt oceniono bardzo wysoko. Na 15 ankietowanych nauczycieli dziesięcioro (66,7%) oceniło badane wartości na maksymalną liczbę punktów (10), dwoje nauczycieli (13,7%) na 9 pkt i troje (20%) na 8 pkt. Również uczniom (na podstawie rozmów i obserwacji zaangażowania w realizowane zadania) realizacja takiego zadania przypadła do gustu. Bardzo podobały się wyprawy badawcze do lasu, eksperymentowanie, wykonywanie zleconych zadań, udział w konkursach.

Prawie wszyscy badani zgodnie stwierdzili, że projekt nie miał słabych stron. Za jedyną słabą stronę projektu uznano „wyznaczenie konkretnego terminu tzn. styczeń, maj a nie np.: od września do maja; łatwiej wtedy monitorować poszczególne etapy” oraz  „ nie udało się zrobić całościowej prezentacji – ekspozycji powstałych efektów dla wszystkich”, na co prawdopodobnie nie zwrócono by uwagi w normalnym przebiegu nauczania do końca roku szkolnego.

Za mocne strony projektu uznano:

 • „integracja, kreatywność, aktywność,
 • zaangażowanie uczniów, poznawanie walorów przyrodniczych okolicy, badanie wpływu człowieka na przyrodę,
 • wrażliwość na ekologię,
 • ciekawy temat, który interesował dzieci,
 • powiązanie lasu i jego wpływu na historię,
 • czynne zaangażowanie uczniów w obserwacje i badania przyrodnicze, samodzielne wykonywanie zadań, poznawanie przez odkrywanie, działanie, doświadczanie, bezpośredni kontakt z materiałem poznawczym, lekcje w naturalnym środowisku, współpraca z innymi klasami, – zaangażowanie podczas zajęć uczniów – pogłębienie wiedzy związanej z otaczającym nas światem – poznanie wpływu człowieka na przyrodę,
 • współpraca uczniów, rozwiązywanie problemów, zbieranie i selekcjonowanie informacji, wrażliwość na problemy ekologiczne, duże zaangażowanie uczniów, atrakcyjność zajęć, kreatywność,
 • korelacja przedmiotowa, dzieci poznają piękno natury, potrafią rozróżnić las mieszany, znają rośliny i zwierzęta występujące na danym terenie,
 • dzieci dostrzegły, że las to nie tylko drzewa, to także zioła, owoce leśne, grzyby, dziczyzna, las to cisza i piękno,
 • integracja zespołów i prowadzących, budowanie poczucia odpowiedzialności doskonalenie technik poznawczych, modernizowanie warsztatu pracy, umiejętność projektowania i prezentowania swojej pracy,
 • bajkowy las – to bardzo ciekawy temat do realizacji z dziećmi w przedszkolu, dzieci systematycznie były zapoznawane z zagadnieniami dotyczącymi mieszkańców jak i darów lasu, słuchały bajki i opowiadania, które później znalazły odzwierciedlenie w zabawach teatralnych, obcowały z przyrodą, gromadziły materiał przyrodniczy, który był wielokrotnie wykorzystywany do działań matematycznych i na zajęciach plastycznych. W czasie tych zajęć dzieci rozwijały twórcze myślenie, współpracowały w grupach, pomagały sobie wzajemnie komunikowały się, bawiły oraz wspólnie tworzyły,
 • projekt był bardzo ciekawy, tematyka bliska dziecku, dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w projekcie”.

 

Przytoczony szereg zaobserwowanych mocnych stron projektu utwierdza w przekonaniu, że jest to bardzo dobry i efektywny sposób realizacji zadań edukacyjnych we współczesnej szkole i przedszkolu. Mocno angażuje zarówno uczniów jak i nauczycieli. Warto pracować metodą projektu i wdrażać innowacje na różnych etapach edukacyjnych.

 

 

INNOWACJA

„W TAJEMNICZYM LESIE – NAUCZANIE PRZEZ DZIAŁANIE”

 Międzyprzedmiotowy całoroczny projekt edukacyjny rozwijający kompetencje kluczowe

realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie

w roku szkolnym 2019/2020

                                                                      CELE            

Innowacja „W tajemniczym lesie – nauczanie przez działanie”, jest adresowana do uczniów i przedszkolaków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Słotwinie. Do jej realizacji niezbędne jest stworzenie takich warunków do uczenia, poprzez dobór odpowiednich metod pracy, które będą wspierać rozwój dzieci przy jednoczesnej realizacji celów założonych w programie oraz wynikających z podstawy programowej.

Cele kształcenia ogólnego, wynikające z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych”

 • rozwijanie kompetencji takich, jak: uczenie się, kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • uczenie samodzielności, współpracy, pomocy sobie nawzajem, serdeczności;
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

Z celów ogólnych wywodzą się cele szczegółowe, związane ze zdobywaniem przez uczniów kompetencji kluczowych:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne,
 • kompetencje informatyczne,
 • kompetencje naukowo-techniczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturalna,
 • kompetencje medialne

Umiejętności, wynikające z podstawy programowej:

 • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych, w tym występowanie przed publicznością;
 • efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego stanowiska, z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi;
 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 • gotowość do twórczej i naukowej aktywności uczniów oraz zaciekawienie ich otaczającym światem;
 • przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność.

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

 

Treści zawarte w niniejszym programie zgodne są z celami ogólnymi
i szczegółowymi podstawy programowej przedszkola i szkoły podstawowej, znacznie jednak wykraczają poza jej podstawowy zakres. Działania podjęte w ramach innowacji mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych.

METODY, FORMY I ŚRODKI W REALIZACJI PROGRAMU

Propozycje działań zawarte w tej innowacji zakładają aktywizację uczniów oraz nauczycieli. Zakładamy, że osobiste zaangażowanie w zdobywanie wiedzy daje lepsze rezultaty niż przejrzenie kilku stron w książce. Największy nacisk będzie kładziony na pracę metodami aktywizującymi, ze szczególnym uwzględnieniem eksperymentu. Metody aktywizujące to pomoce i wskazówki, dzięki którym uczeń poszerza swoją wiedzę, pogłębia swoje zainteresowania, rozwija nowe pomysły i nowe idee, komunikuje się z innymi, uczy się dyskutować i spierać na różne tematy. Metody te charakteryzują się:

 • dużą siłą stymulowania aktywności uczniów i nauczycieli,
 • wysoką skutecznością
 • dużą różnorodnością i atrakcyjnością.

Metody te pozwalają nie tylko rozbudzić w uczniu zainteresowanie przedmiotem czy sprawdzić jego wiedzę. Ich główna zaleta polega na doskonaleniu umiejętności przydatnych nie tylko podczas lekcji, ale również w codziennym życiu, np. umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia zdarzeń i faktów w związki przyczynowo – skutkowe, umiejętności właściwego zachowania się w nowej sytuacji, komunikatywności, dyskutowania, kreatywności. Metody aktywizujące wpływają na czynny udział dzieci w zajęciach, ich zaangażowanie i zauważalny wzrost motywacji wewnętrznej. Dają one nauczycielom możliwość na lepsze poznanie swoich uczniów, ich emocji, odczuć, charakteru i postrzegania przez nich świata. Nauczyciele uważają, że jest to bardzo dobry i efektywny sposób przekazywania wiedzy i wyjaśniania zjawisk: Łatwiej trafić do człowieka jak on może tego jakoś dotknąć, jak to może obejrzeć, niż jak tylko wysłucha jakiegoś wykładu. Duże znaczenie ma przekonanie, że to, co się zobaczyło na własne oczy, czego się dotknęło, doświadczyło, łatwiej zrozumieć. Prócz tego niektóre zjawiska po prostu łatwiej pokazać niż tłumaczyć w skomplikowany i nieraz niezrozumiały dla młodych ludzi sposób.

W realizacji innowacji stosowanych będzie pięć rodzajów eksperymentów i doświadczeń:

 1. wykonywane przez nauczyciela
 2. wykonywane przez nauczyciela wspólnie z uczniami
 3. wykonywane przez uczniów w domu – z własnej inicjatywy uczniów lub jako
 4. praca domowa
 5. wykonywane w grupach uczniowskich
 6. wykonywane przez uczniów samodzielnie.

 

 

Realizując innowację, zastosujemy metodę projektu. Praca metodą projektów służy rozwijaniu ważnych dla uczniów umiejętności, takich jak:

 • przyjmowanie odpowiedzialności;
 • twórcze myślenie;
 • samodzielne uczenie się;
 • planowanie i organizacja pracy;
 • zbieranie i selekcjonowanie informacji;
 • współpraca w grupie;
 • pomaganie sobie wzajemnie;
 • rozwiązywanie problemów;
 • podejmowanie decyzji;
 • komunikowanie się;
 • ocenianie własnej pracy
 • prezentacja jej efektów.

 

 

 

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI

 

Oddział Temat / przedmiot Sposób realizacji Termin realizacji
Przedszkole Bajkowy las Konkursy, przedstawienie IX-V
Kl. I Dary lasu lapbook IX-V
Kl. II Mieszkańcy lasu album IX-V
Kl. III Roślinność lasu – drzewa

i krzewy

zielnik IX-V
Kl. IV Co w lesie widać i słychać? / przyroda

 

 

Las w liczbach/

matematyka

Badanie warunków panujących w warstwach lasu.

 

Zajęcia w terenie

IX-V
Kl. V Las / j. obce

 

 

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę/ technika

 

Wielka wyprawa po skarby przyrody/ matematyka/ geografia

Obrazkowy słownik pojęć w językach obcych.

 

Domki dla ptaków

 

 

Mapa okolicy (skala, legenda, wizytówka)

IX-V
Kl. VI Wpływ zanieczyszczeń na ekosystem leśny/ biologia

 

Cztery pory roku w lesie/ plastyka

Leśne obserwacje

i eksperymenty.

 

Konkurs plastyczny – makieta

IX-V
Kl. VII Wpływ lasu na historię Polski/ historia

 

Czystość wody w lesie i okolicy/ chemia

Konkurs, prezentacja,

 

 

Doświadczenia

IX-V
Kl. VIII Opisy lasu w poezji

i prozie/ j. polski

 

 

Rodzaje lasów/ informatyka

Interpretacja głosowa, mapa mentalna  -środki stylistyczne. Przekład intersemiotyczny.

Prezentacja multimedialna

IX-V
Wszystkie klasy Wyjście do Zimnika/ podsumowanie projektu Spotkanie z leśnikiem, konkursy przyrodnicze, szkółka leśna – wycieczka V
Wszystkie klasy Cztery pory roku w lesie

Mówimy NIE dzikim wysypiskom

Moja niezwykła przygoda w lesie

Mieszkańcy i skarby polskich lasów

Konkursy plastyczne IX-V
Wszystkie klasy Konkurs fotograficzny Maj/czerwiec
Wszystkie klasy Gra terenowa Wyprawa po skarb czerwiec