Wójta Gminy Lipowa zarządzeniem nr 24/2017 ustalił plan dyżurów wakacyjnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa w 2017r.

Lp. Przedszkole Termin dyżuru
1. Przedszkole w Leśnej

Leśna 68

34-300 Żywiec

01.07.2017r. – 31.07.2017r.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Przedszkole w Twardorzeczce

Twardorzeczka 333

34-324 Lipowa

01.08.2017r. – 31.08.2017r.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka chcący skorzystać z dyżuru wakacyjnego, powinni dokonać zapisu dziecka na dyżur w terminie: do 15 czerwca 2017 r. Zapisów dokonuje się w przedszkolu macierzystym tzn. w przedszkolu do którego obecnie dziecko uczęszcza. Następnie rodzice/prawni opiekunowie dziecka podpisują umowę z przedszkolem, do którego dziecko będzie uczęszczało na dyżur wakacyjny – podpisanie umowy jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego zostanie naliczona w wysokości na zasadach określonych w obowiązującej uchwale nr XXXII/204/16 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa, oraz na podstawie Zarządzenia Dyrektora Przedszkola w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do danego przedszkola.